Házirend

1
 
H Á Z I R E N D
Csöglei Óvoda
Csögle
és
Csöglei Óvoda Egeraljai tagintézménye
Egeralja
OM azonosító:201942
 
Házirend
2
 
Tartalomjegyzék
 
I. Általános rendelkezések 3.old.
II. Általános információk 4.old.
1.Az intézmény pontos nyitva tartása
III. Az óvoda használatba vételének rendje 5.old.
1. Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?
2. Óvodai beiratkozás
3. Az óvodai jogviszony megszűnése
IV. Gyermekek az óvodában 6.old.
1. A gyermekek jogai
2. A gyermekek ápoltsága, ruházata az óvodában
3. A gyermekek étkeztetése az óvodában
4. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
V. Egyéb szabályozások 8.old.
1. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje
2. Az óvodába járási kötelezettség
3. A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai
4. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása
VI. Szülők az óvodában 9.old.
1. A szülők jogai
2. A szülők kötelességei
3. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
4. Az óvodapedagógusokkal való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei
5. Az óvoda helyiségeinek használati rendje
6. Az étkezési díj befizetésének rendje
7. Pedagógiai munka az óvodában
VII. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok 13.old.
 
Házirend
3
 
Kedves Szülők!
 
Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!
 
I. Általános rendelkezések
 
1. A házirend az óvoda belső életét szabályozza. Hatályos az óvoda egész területén, illetve szervezett óvodai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott óvodán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényeken való részvétel az óvoda szervezésében történik.
2. A házirend érvényes a gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény dolgozóira és az óvodában tartózkodó szülőkre, látogatókra egyaránt.
3. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az óvoda területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt.
4. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekekre, dolgozókra a házirenden kívül vonatkozik minden óvodai belső szabályzat. Különösen érvényes rájuk a szervezeti és működési szabályzat, valamint pedagógiai program.
5. Az óvoda házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, az óvoda munkarendjét, az intézményegységek helyiségeinek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az óvoda valamennyi gyermekére, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az óvoda területén is. Így különösen érvényes rájuk a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM-rendelet.
6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a Szülői Munkaközösség egyeztetési jogának gyakorlása után. A házirend módosítása meghatározott eljárás keretében kezdeményezhető.
7. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.
 
Házirend
4
 
II. Általános információk
 
Az óvoda neve: Csöglei Óvoda
Az óvoda címe: 8495 Csögle Széchenyi tér 47.
Az óvoda telefonszáma: 06 70 456 6222
A tagóvoda neve: Csöglei Óvoda Egeraljai tagintézménye
A tagóvoda címe: 8497 Egeralja Fő utca 10.
A tagóvoda telefonszáma: 06 88 222 004
OM azonosító: 201942
Az intézmény típusa: Köznevelési intézmény – óvoda
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye:
Csögle község Önkormányzata Csögle, Rákóczi u. 188.
1. Az intézmény pontos nyitva tartása
A nevelési év meghatározása: szeptember 1-jétől augusztus 31-ig.
A tanév meghatározása: szeptember 1-jétől június 15-ig.
A nevelés nélküli munkanapok száma öt.
Nyári zárás ideje: júliusban vagy augusztusban - a képviselőtestület döntése határozza meg.
Téli szünet ideje: Karácsony és Újév közötti időszak.
Napi nyitva tartás: hétfőtől péntekig
- Csöglei Óvodában reggel 6 óra 15 perctől délután 16 óráig.
- Egeraljai tagintézményben reggel 7 órától délután 16 óráig.
 
Házirend
5
 
III. Az óvoda használatba vételének rendje
 
1. Mikor veheti igénybe a gyerek az óvodát?
- A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig.
- Ha az óvodai csoportlétszám nem éri el a 25 főt, felvehető az a gyermek, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.
- Amennyiben a gyerek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.
- Amikor a gyerek egészséges, és erről orvosi igazolást tud a szülő bemutatni az óvónőnek.
2. Óvodai beiratkozás
Az óvodai beiratkozás időpontja áprilisban 2 nap, amit plakátokon tesz közzé az óvoda. A beiratkozás a szülő személyes megjelenésével történik. Ekkor a szülők tájékoztatása (a házirend átadása) után a gyermek adatai rögzítésre kerülnek.
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- Szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím kártyája, oltási könyve,
- gyermekvédelmi határozata.
A felvételről írásban értesítjük a szülőket. Az adatok igazolása érdekében a gyermek és a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumokat be kell mutatni.
3. Az óvodai jogviszony megszűnése
Megszűnik az óvodai jogviszony, az iskolai életmódra való felkészítő foglalkozások kivételével, ha a gyerek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot hiányzik, feltéve, ha az óvoda legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a szülőket a hiányzás következményeiről.
Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja áthelyeztetni gyermekét.
A 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak értelmében, amennyiben az óvodaköteles gyermek 7 napnál többet hiányzik igazolatlanul, az óvoda vezetője a szülőt felszólítja kötelessége teljesítésére. Ha a gyermek továbbra sem jelenik meg az óvodában, értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot.
 
Házirend
6
 
IV. Gyermekek az óvodában
 
1. A gyermek jogai
 
A gyermek joga, hogy a nevelési és oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás...). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt, végig pedagógus felügyelete alatt álljon.
A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása.
A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben részesüljön.
Nemzeti, illetve etnikai hovatartozása miatt hátrányos megkülönböztetésben nem részesülhet.
Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani.
A gyermek nevelése az intézmény helyi nevelési programja alapján történik, amely szerint az ismeretek átadását többoldalúan kell megvalósítani.
A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez való jogát.
A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet.
 
2. A gyerekek ápoltsága, ruházata az óvodában
 
Jellemezze az időjárásnak megfelelő praktikusság, kényelem és tisztaság.
A szobai, udvari váltóruhát, cipőt egészségi és kényelmi és időjárási szempontok szerint válasszák ki. Az öltözék, cipő, jellel való ellátását kérjük az elcserélés elkerülése érdekében. A ruhákat, cipőket a kijelölt helyen, az öltözőben, a gyerek saját polcán helyezzék el.
A ruhászsákba tegyenek pótruhát (fehérnemű, zokni, póló).
Az ágyhuzatot a szülők biztosítják, mosásáról 3 hetente gondoskodnak.
 
Házirend
7
 
3. A gyerekek étkeztetése az óvodában
A gyermekeknek az óvodában napi háromszori étkezés biztosított.
Házilag készített süteményt, tortát a szigorú ÁNTSZ előírás miatt nem tudunk bevenni.
A gyermek egyéni etetése otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyerek előtt, az óvoda területén nem etikus.
Tej- és lisztérzékenység, cukorbetegség esetén az eltérő étkezés megrendelésére nincs lehetőség.
A heti étrend a hirdetőfalon figyelemmel kísérhető.
 
4. A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok
 
ÁNTSZ által előírt szabály, hogy az év folyamán betegség miatti hiányzás után orvosi igazolást kell bemutatni.
Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvónők részéről tilos! Kivéve az allergia, illetve a magas láz csillapítására szolgáló készítményeket.
Amennyiben a gyermek napközben belázasodik, hány, hasmenése, hasgörcse, illetve kötőhártya-gyulladása van, az óvónő köteles a szülőt telefonon értesíteni. Ilyen esetben a gyermeket a lehető legrövidebb idő alatt el kell vinni az óvodából. Az orvos felkereséséről a szülő gondoskodik. Ezután a gyerek csak orvosi igazolással jöhet újból óvodába.
Az óvónő teendője baleset, vagy napközben megbetegedő gyermek esetén:
A gyermeket haladéktalanul el kell látni, miközben a csoportja felügyeletét meg kell szerveznie. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról kell gondoskodni (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz).
Fertőző betegség (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű…) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van.
 
Házirend
8
 
V. Egyéb szabályozások
 
1.A gyerekek érkezésének és távozásának rendje
 
- Az óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át a gyermekét az óvónőnek, egyébként a kapuból elengedett gyermekért felelősséget nem tudunk vállalni, mivel az óvónő nem is tud a gyermek megérkezéséről.
- A gyermekek érkezése az óvoda nyitásától folyamatosan, legkésőbb reggel 9 óráig történik.
- A szülő minden esetben ellenőrizze, hogy a gyermeke ne hozzon be az óvodába olyan tárgyat, amely baleset forrása lehet (gyufa, kés, tű, mobiltelefon…).
- A gyermeket a szülők, ezen kívül az általuk megnevezett, írásban bejelentett felnőtt, illetve nagyobb testvér viheti haza. Ennek hiányában a gyermeket nem adja ki az óvoda!
- A válófélben lévő szülők esetében a gyerek elvitelét csak bírósági végzés bemutatása után korlátozhatja valamelyik szülő a másik rovására.
- Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig, az óvónő kötelessége telefonon keresni a szülőt.
 
2. Az óvodába járási kötelezettség
 
Az óvodai nevelés a gyermek beíratását követően, három éves korában kezdődik és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig tart (legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti, a gyermek tankötelessé válik) Az ötödik életévét betöltött gyerek számára kötelező a délelőtti foglalkozásokon való részvétel.
Amennyiben ezekről a gyermek (indokolatlan hiányzás, sorozatos késés miatt) rendszeresen távol marad, az óvodavezetőnek írásban jeleznie kell a törvénysértés tényét a lakóhely szerinti jegyző felé.
 
Házirend
9
 
3. A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás megkérésének, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai
 
Betegség miatti hiányzás esetén csak orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek.
Egyéb esetben, amennyiben a szülő hosszabb ideig nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézmény vezetőjétől írásban szükséges engedélyt kérni.
 
4. A gyerekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása
 
Játékeszközöket, ékszereket kérjük, ne hozzanak a gyermekek óvodába!
A kerékpárral érkező gyermekek a kerítés mellett helyezzék el eszközeiket a megfelelő óvintézkedések megtétele mellett.
VI. Szülők az óvodában
 
1. A szülők jogai
 
A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán).
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülő dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába.
A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor
 
Házirend
10
 
betekintés céljából át kell adni a szülőnek.
Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.
Az óvodai szülői szervezet (Szülői Munkaközösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
 
2. A szülők kötelességei
 
A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.
Kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását; hátrányos helyzetű gyermek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények között élő gyerek esetén ötéves kortól.
Amikor a gyermek betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül, a szervezett foglalkozások idején óvodai nevelésben kell részesülnie.
A fenti két esetben nem szűnhet meg a gyermek óvodai nevelése a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja vinni a gyermekét, az új óvoda igazolását meg kell kérni. Visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt.
Kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását.
Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.
Tartsa tiszteletbe az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyerekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.
Gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, biztosítsa gyermekének a pszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozáson való részvételt, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Amennyiben a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább 6 órát az óvodában kell tartózkodnia. 32/2008. (XI.24.) OKM rend. 5§. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy a fentiekben meghatározott kötelezettségének eleget tegyen 13§(8).
 
Házirend
11
 
3. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása
 
Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.
 
4. Az óvodapedagógusokkal való kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei
 
A szülőknek lehetőségük van arra, és azt mi igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkozást. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. 
 
Az együttműködésre alkalmas fórumok:
- szülői értekezletek,
- családlátogatás
- nyílt napok,
- közös rendezvények,
- az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések.
 
A gyermek csoportjára vonatkozó, tájékoztató jellegű információkat a faliújságokon rendszeresen olvashatják.
A szülők tájékoztatásának folyamata:
Az intézmény egész életéről, az óvodai munkatervről, aktuális feladatokról az óvodavezető tájékoztatja a Szülői Szervezet tagjait tanévkezdéskor.
A csoportok életével kapcsolatos tájékoztatást a csoport óvodapedagógusai szülői értekezletek keretében nyújtanak. A gyermekekre vonatkozó információk átadása a szülők részéről, személyesen az óvodapedagógusnak történjék. A szülő köteles minden olyan esetben tájékoztatást adni, amikor adataiban változás történik. (munkahely, lakcím, telefonszám változásai stb.). A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek.
 
Házirend
12
 
Jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó közös együttlétek:
 
Mikulás-nap, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Évzáró ünnepély, Gyermeknap.
Óvodánkban a vallási és világnézeti semlegesség elveit érvényesítjük, ünnepvárással, ünnepi hangulat teremtésével, az ünnepek érzelmi nevelésben betöltött szerepét, a szeretetet és örömszerzést hangsúlyozzuk. Kérjük a szülőket, hogy ünnepeink örömét, saját elkötelezettségük szellemében osszák meg gyermekeikkel.
Az Esélyegyenlőségi Program alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényességét. A gyermekek és szülők lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződését tiszteletben tartjuk, nem érheti őket hátrányos megkülönböztetés.
 
5. Az óvoda helyiségeinek használati rendje
 
Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC-jének) és udvarának a szülők általi használatának rendjét az ÁNTSZ-előírásoknak és a helyi szabályozásoknak megfelelően alakítjuk. Az intézmény egész területén, beleértve az óvoda udvarát is, tilos a dohányzás!
 
6. Az étkezési térítési díj befizetésének rendje
 
- A befizetések összegéről havonta írásban (üzenő füzetben) értesítést adunk.
- Az ingyenes és az 50%-os étkezési díj a jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén igényelhető (rendszeres nevelési segélyről szóló határozat bemutatása, három gyerek megléte, orvosi igazolás tartósan beteg gyermek esetén).
 
7. Pedagógiai munka az óvodában
 
Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézménynek oly módon kell megszerveznie, hogy a szülők és a fenntartó igényeinek megfelelően, a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjon tenni a gyermekek nevelésével és ellátásával, gondozásával összefüggő feladatainak. Nyilvános, bármikor elkérhető betekintésre az óvoda saját pedagógiai programja.
 
Házirend
13
 
Nevelési alapelveink
 
Törekszünk arra, hogy az általunk nevelt óvodások sokoldalúan, harmonikusan fejlődjenek. Személyiségük kibontakoztatásakor figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat és az egyéni képességeiket. Nevelésük során a gyermek mindenekfelett álló érdekeit tartjuk szem előtt. A Helyi Óvodai Nevelési Programban meghatároztuk az iskolába lépéshez szükséges érettség kritériumait. A szülők gyermekükkel kapcsolatos dokumentumokba betekinthetnek.
.
VIII. Egyéb, az intézmény biztonságát garantáló szabályok
 
- Az óvoda bejáratának napközbeni zárásának rendje a Csöglei Óvodában: 9 órától 12óra 45 percig. Kérjük a csengő használatát ebben az időszakban!
- A vezető szabályozza az óvoda épületében való tartózkodását, amely előírás a szervezeti és működési szabályzatban található meg.
- Az óvoda területén nincs az előírásoknak megfelelő, a dohányzásra kijelölhető, erre alkalmas helyiség, ezért a dohányzás az intézmény teljes területén tilos. Tilos továbbá az óvoda területén az alkohol- és a drogfogyasztás.
- A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor az intézményvezetőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
 
Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően:
 
- a) haladéktalanul értesíti: az érintett hatóságokat, a fenntartót, a szülőket;
- b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek védelmét, biztonságát szolgálják.
Rendkívüli eseménynek számít különösen: a tűz, az árvíz, a földrengés, a bombariadó, egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelőmunkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény. Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről, amely a tűzriadó terv szerint kell, hogy történjen.
Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.
 
A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK!
 
Házirend
14
 
A házirend nyilvánossága, megismerése
 
Az SZMSZ mellett a házirendet is nyilvánosságra kell hozni, valamint egy példányát a gyermekét beíratni kívánó szülő kezébe kell adni.
A házirend nyilvánosságra hozatala a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség folyamatos biztosítása érdekében az intézmény épületében kifüggesztésre kerül.
 
Csögle, 2013. január …..
...............................
Hajmási Dezsőné
Óvodavezető
 
Házirend
15
 
Legitimációs záradék
1. Elfogadó nyilatkozat
 
Az intézmény nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta és elfogadta.
 
Kelt: Csögle,2013. január …..
………………………………….
Hajmási Dezsőné
Óvodavezető
…………………………………
Kocsisné Gyalogh Ágota
Tagóvoda-vezető
…………………………………
Harcziné Erdélyi Éva
Óvodapedagógus
…………………………………
Lacziné Varga Zsuzsanna
Óvodapedagógus
 
Házirend
16
 
2. Egyetértési Nyilatkozat
A Csöglei Óvoda Szülői Munkaközössége nevében nyilatkozom arról, hogy az intézmény házirendjének tartalmával egyetértünk.
 
Kelt: Csögle, 2013. január …..
…………………………………..
Szülői Munkaközösség elnöke
A Csöglei Óvoda Egeraljai tagintézménye Szülői Munkaközössége nevében nyilatkozom arról, hogy az intézmény házirendjének tartalmával egyetértünk.
 
Kelt: Egeralja, 2013. január …..
……………………………………
Szülői Munkaközösség elnöke